ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Соня Бабева

- старши учител начален етап

-класен ръководител на І клас

Завършила ВПИ „ Константин Преславски „гр.Шумен                                                                                                          
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2011 година

 

Димитринка Тальокова

- старши учител начален етап

-класен ръководител на ІІа клас.

Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2011 година

Радка Желева

  - учител начален етап

 

Завършила БУ„Проф.д-р Асен Златаров“–гр.Бургас             
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 202 година

Мария Дукова

-старши учител начален етап

-класен ръководител на IІІа клас.

 

Завършила В ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-магистър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител със специализация –специална педагогика.
правоспособност начален учител
Работи в училището от 2015 година.

 

Катя Вангелова

- старши учител начален етап

- класен ръководител на IІІБ клас.

Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-магистър,
специалност Начална училищна педагогика,квалификация начален учител със специализация –специална педагогика. професионална квалификация правоспособност –начален учител с английски език
Работи в училището от 2012 година.

 

Веселина Костадинова

- старши учител начален етап

 – класен ръководител на ІV клас.

 

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен
образователно-квалификационна степен-магистър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител с втора специализация изобразително изкуство
правоспособност начален учител
Работи в училището от 1989 година.

 

 

 

Павлина  Петрова

-учител ЦОУД 1 клас

 

 

Завършила БУ „ Проф.д-р Асен Златаров„ - гр.Бургас,

образователно-квалификационна степен -магистър, специалност  Предучилищна и начална училищна педагогика  ;квалификация начален учител 

Работи в училището от 2020 година.

 

Камелия Алексиева

-учител ЦОУД 2 клас

 

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Български език и история
квалификация учител по БЕЛ и История , втора специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2017 година.

 

Петя Дечева

 учител ЦОУД 2 клас

Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“,гр. Велико Търново
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
правоспособност начален учител
Работи в училището от 2020 година.

 

 Недка Момчилова

-учител ЦОУД 3 клас

Завършила от Бургаски свободен университет„ –гр.Бургас,
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител ;правоспособност начален учител
Работи в училището от 2021 година.

 

 Лъчезар Албов

-учител ЦОУД 4 клас

Завършила от У „ Проф.д-р Асен Златаров„ - гр.Бургас,
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител ;правоспособност начален учител
Работи в училището от 2020 година.

 

Живка Митова
старши учител по Български език и литература“
 

 

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен
образователно-квалификационна степен-магистър,
специалност българска филология , квалификация учител по Български език и литература,
втора специалност- Руски език
Работи в училището от 2008 година

Димитринка Пинкова -старши учител по история и география
 

 

Завършила ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново, ОКС "магистър", специалност "История и география".
ПК "Учител по история и география" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - специалност "Психология",
ПК "Психолог в учебно заведение и преподавател по психология".
Притежава IV ПКС.

 

 

 

Весела Великова
Учител по Английски език
 

 

 

Завършила университет „Проф.д-р Асен Златаров“, гр.Бургас
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Българска филология,
квалификация учител ,
Работи в училището от 2017 година.

 

Севдалина Мъсарлиева

-старши учител по математика

 

Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
квалификационна степен-бакалавър,
специалност Математика и физика
професионална квалификация – учител по Математика, V ПКС
Работи в училището от 2017 година.

 

Петя Петкова

-учител по ФВС

Завършила НСА  „ Васил Левски“  - гр. София

образователно-квалификационна степен -бакалавър, специалност  ,,Физическо възпитание“  , професионална  квалификация  учител по физическо  възпитание
Работи в училището от 2021 година.

 

Елица  Якимова

Учител ИКТ

Завършила  Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас

професионална квалификация ,,учител по математика и информатика“ и „начален учител“.
 

БСУ гр. Бургас

образователно-квалификационна степен -бакалавър, специалност  „Информатика и компютърни технологии“