ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Соня Бабева

- старши учител начален етап

- класен ръководител на ІI клас

Завършила ВПИ „ Константин Преславски „гр.Шумен                                                                                                          
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2011 година

 

Димитринка Тальокова

- старши учител начален етап

- класен ръководител на ІІIа клас.

Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2011 година

Радка Желева

- учител начален етап

 

Завършила БУ„Проф.д-р Асен Златаров“–гр.Бургас             
образователно-квалификационна степен-бакалавър, специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2020 година

Мария Дукова

- старши учител начален етап

- класен ръководител на IVа клас.

 

Завършила В ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-магистър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител със специализация –специална педагогика.
правоспособност начален учител
Работи в училището от 2015 година.

 

Катя Вангелова

- старши учител начален етап

- класен ръководител на IVб клас.

Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ –Педагогически факултет гр.Пловдив,
образователно-квалификационна степен-магистър,
специалност Начална училищна педагогика,квалификация начален учител със специализация –специална педагогика. професионална квалификация правоспособност –начален учител с английски език
Работи в училището от 2012 година.

 

Веселина Костадинова

- старши учител начален етап

- класен ръководител на І клас.

 

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен
образователно-квалификационна степен-магистър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител с втора специализация изобразително изкуство
правоспособност начален учител
Работи в училището от 1989 година.

 

 

Камелия Алексиева

- класен ръководител на ІIIб клас

 

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Български език и история
квалификация учител по БЕЛ и История , втора специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
Работи в училището от 2017 година.

 

Петя Дечева

 

Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“,гр. Велико Търново
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител
правоспособност начален учител
Работи в училището от 2020 година.

 

 Недка Момчилова

- учител ЦОУД IV клас

Завършила от Бургаски свободен университет„ –гр.Бургас,
образователно-квалификационна степен-бакалавър,специалност Начална училищна педагогика,
квалификация начален учител ;правоспособност начален учител
Работи в училището от 2021 година.

 

Живка Митова
старши учител по Български език и литература“
 

 

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен
образователно-квалификационна степен-магистър,
специалност българска филология , квалификация учител по Български език и литература,
втора специалност- Руски език
Работи в училището от 2008 година

Димитринка Пинкова -старши учител по история и география
 


- класен ръководител на VII клас

Завършила ВТУ“Св.св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново, ОКС "магистър", специалност "История и география".
ПК "Учител по история и география" ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - специалност "Психология",
ПК "Психолог в учебно заведение и преподавател по психология".
Притежава IV ПКС.

Работи в училището от 2001 година

 

 

Весела Великова
- учител по Английски език  

- класен ръководител на VI клас

 

Образование:

- БСУ - журналистика, Българска филология - проф. квалификация - бакалавър
- учител по български език и литература

- Тракийски университет - учител по английски език - професионална квалификация
Работи в училището от 2017 година.

 

Севдалина Мъсарлиева

- старши учител по математика

 

Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
квалификационна степен-бакалавър,
специалност Математика и физика
професионална квалификация – учител по Математика, V ПКС
Работи в училището от 2017 година.

 

Петя Петкова

- учител по ФВС

Завършила НСА  „ Васил Левски“  - гр. София

образователно-квалификационна степен -бакалавър, специалност  ,,Физическо възпитание“  , професионална  квалификация  учител по физическо  възпитание
Работи в училището от 2021 година.

 

Елица  Якимова

- учител ИКТ

- класен ръководител на V клас

Завършила  Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас

професионална квалификация ,,учител по математика и информатика“ и „начален учител“.
 

БСУ гр. Бургас

образователно-квалификационна степен -бакалавър, специалност  „Информатика и компютърни технологии“

 

Румяна  Пехливанова

- учител ЦОУД 1-ви клас

Завършила  Бургаски Свободен Университет

професионална квалификация ,,педагог, детски“ и „начален учител“.
 

образователно-квалификационна степен -бакалавър, специалност  „ПНУП“

 

Елена  Лазарова

- учител ЦОУД 2-ри клас

 

Силвия  Новакова

- учител ЦОУД 3-ти клас

 

Татяна  Божинова

- учител ЦОУД 3-ти клас