Учебна евакуация при  пожар в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда

   На 10.11.2023 г. от 10.10 ч. В ОУ “Св.св. Кирил  и Методий „ с. Равда  се проведе проиграване на евакуация при пожар. Евакуацията на учениците и персонала се организира и ръководи от Директора на училището. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището. В занятието бяха включени теоретична и практическа част.

   Теоретичната част се състоя вследната последователност:
                                                                                                                     
1.Запознаване на учениците  в часа  на  класа  с основна  тема   „ Действие  при  БАК“с подготвителни материали - „Процесът на горене. Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради.

2. Запознаване на учениците с местата за придвижване и напускане на сградата при  евакуация, съгласно евакуационния план на училището.

   Практическата част от занятието протече в две  направления:

   Обща  евакуация на целия  състав  на  училището:

1. При откриване на пожара служител незабавно е съобщил за събитието на телефон 112, като е подал информация „кой се обажда“ и „къде и какво гори“, след което е уведомил ръководството на училището;                                                                                                                                                            
2.Директорът на училището незабавно организира евакуация;                                                                                   
3. С прекъснат звуков сигнал на звънеца се имитира началото на практическото занятие;                                    
4. Евакуацията на учениците и служителите в училището  се извърши за по-малко от 5минути, като учениците се изведоха организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата; 5. Учениците и служителите заеха своите места на физкултурната площадката . Всички евакуирани ученици бяха преброени от преподавателите, които докладваха на директора .

   Втората  част  от  практическите действия  влючваше:

   Демонстрация на гасене на пожар.

   За  целта  до  училищната сграда  бе  позициониран  пожарен  автомобил  от  РС ПБЗН  гр. Несебър .  Служителите   демонстрираха  пред  учениците  облеклата  ,  оборудването  на  пожарникарите  и  пожарния  автомобил.  Звуковите  сигнали  при  движения  ,  разгръщането  на шланговете и  начина  на  гасене.

   Учебната евакуация премина успешно! Важно е наред с всички останали знания и умения, които учениците придобиват в училище, да бъдат подготвени  и за опазване на живота и здравето при непредвидени ситуации на пожар, земетресение, наводнение и безопасно движение на пътя.