За предстоящата  учебна 2022/2023 година ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ ,с.Равда предлага:


Висококвалифицирани преподаватели ; 

Едносменен режим на обучение , както и  целодневно обучение за всички желаещи 

Безплатна здравословна закуска, мляко и плодове;Кетъринг хранене на обяд; 

Здравен кабинет; Голям физкултурен салон и просторен училищен двор със спортни уреди

Постоянна охрана и видеонаблюдение;


 

Предлагаме разширена подготовка /ИУЧ /по  следните учебни предмети:
Български език; Математика;
както и допълнителна подготовка /ФУЧ/ по :
Английски език ; клуб ,, Компютърно моделиране – начални стъпки“


Училището предлага следните извънкласни дейности:
съвместни дейности със спортни клубове  по  Спортни  танци,; Футбол ;Фехтовка ,; ,,Народни танци,, клуб по компютър 


 

ІІ. График на дейности за приемане на ученици в І клас за учебната 2022/2023 г.

1.Подаване на заявления за записване с приложено копие на акт за раждане – до 30.04.2022г.
2.Записване на ученици в първи клас с приложен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас – до  15 юни 2022 г.
3.Обявяване на свободните места за първи клас след I класиране – на 17 юни 2022 г.

ІІІ. Необходими документи  при записване :


 

1.Заявление от родител – по образец;

2.Копие от акт за раждане на детето

3.Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение

4.Удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителна група

5.Декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало подготвителна група/клас.

6. Специфични документи / за деца със СОП/

  /Документ от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици  със  СОП, които кандидатстват за прием.Копие от експертно решение на ТЕЛК/


 

ІІ. Критерии за прием:

1.Всички подлежащи на задължително обучение деца, навършили седем години в съответната календарна година от  с. Равда ( посещавали ОДЗ „Мечо Пух“ с. Равда, както и  деца на заселили се семейства в новопостроени жилищни сгради  в района на населеното място .

2.Наличие на деца от семейството( брат , сестра) обучаващи се в училището.

3. Деца със специални образователни потребности или хронични заболявания.

4. Деца близнаци , сираци и полусираци.

5. Деца на учители и служители в училището.

 

 

Архив

2021/2022