ПРОЕКТ

НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемът на ученици се осъществява на основание Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и глава четвърта „План-прием“ от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и прогимназиалния етап и свободните места в останалите класове.

1.Прием на ученици в първи клас

1.1.Брой паралелки – 1

       Брой ученици – 22

1.2.В първи клас постъпват деца:

- Навършили или които ще навършат 7 години в календарната година на постъпването;

- Навършили 6 години – по желание на родителите (настойниците) и ако имат училищна готовност;

- Децата, които нямат удостоверение за училищна готовност или в чието удостоверение е посочено, че нямат необходимата готовност за училище, постъпват в I клас, като за тях се организират подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език;

- За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение може да се отложи с една учебна година по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РУО-гр.Бургас;

- Когато броят на заявленията за постъпване в I клас е по-голям от броя на местата, записването на учениците се осъществява по следните

2. Критерии за подбор:

- На 7 години, навършени в съответната календарна година;

- Навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако имат удостоверение за училищна готовност (посещавали са подготвителна група през учебната 2022/2023г.), само при наличие на свободни места;

- Завършили подготвителна група в ОДЗ „ Мечо Пух“ Равда и  други детски  заведения  в срок до 31.05.2023г. представят в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Равдаудостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителена    група/-Оригинал;

- С постоянна и настоящаадресна регистрация в с.Равда.

Забележка:

Родители на деца със СОП или с други заболявания трябва да представят необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.

В една паралелка не може да има повече от две деца със СОП.

Записването на ученици със СОП става след одобрението от вътрешно-училищен екип.

3.График на дейностите по приема в първи клас

   Подаване на заявление за приемане в училището

   Обявяване на списъка с приетите ученици

   Записване на децата в І клас

   Приемане на документи за свободни места.

4.Необходими документи

Заявление- декларация(по образец на училището),  подадено  от  родителите (настойниците или попечителите) в канцеларията научилището. В него се посочват: трите имена на родителя (настойника), адрес по местоживеене, телефон за връзка, трите имена и ЕГН на детето, деклариране за запознаване с правилника за дейността на училището и училищния учебен план, по който ще се завърши началният етап на основното образование. Заявленията се завеждат с пореден номер във входящия дневник на училището.

Акт за  раждане( копие)

Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал).

Заявление при  желание за участие в  целодневна организация на учебния процес

В ОУ се осъществява целодневно обучение на ученици от първи до четвърти клас.

За включване на ученик в целодневната организация родителите (настойниците или попечителите) подават писмено заявление - декларация до директора на училището.

Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа.

Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове, самостоятелна подготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност, включително хранене в училище.

 

5.Свободни места за ученици в останалите класове могат  да  се  допълват  при  подадени  нови   заявления.

 

Свободни места за ученици в останалите класове:

III клас – –    /2/ свободни места

IVа клас – – /5/ свободни места ;                 IVб клас – –/4/ свободни места

Vа клас – –  /3/ свободни места ;                 Vб клас – –  /3/ свободни места


Свалете презентация за прием първи клас

 

Архив

2022/2023
 

2021/2022