Етичен кодекс на училищната общност

ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий „ с. Равда общ Несебър
ул.”Черноморска „№1 e-mail:ou_ravda@abv.bg тел. 0554 66550

Утвърждавам :
Таня Петкова

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

НА ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“,С.РАВДА

1. Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, учители и родители. Тази общност постига много повече на принципа на общото действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки.Всички членове на общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една обща цел – по-добро образование.
2. Всеки учител осъществява своите професионални задължения в услуга на учениците и допринася за формиране облика на училището.
3. За всеки работещ в училището е чест и морален дълг да спазва принципите на професионалната етика.

ГЛАВА І

I. ОБХВАТ НА КОДЕКСА
1. Етичните правила в този кодекс са приложени за работещите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, съобразно изискванията на чл..175 от ЗПУО и се отнася до:
· Отношенията между учители и ученици;
· Учители и помощен персонал;
· Учителите;
· Персонара на училището и родителите;
· Права и задължения на учителя, определени с ЗПУО и Етичен кодекс за работа с деца.

II. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА

Настоящият кодекс има за цел да формира
-организационна култура и професионални ценности, основани на принципите на хуманност, законност, демократичност и зачитане правата на човека спомагаща и за утвърждаване на доброто име на училището ;
-повишава общественото доверие в професионализма и морала на учителите, служителите и работниците.

III. ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ
1. Учителят изпълнява служебните си задължения при спазване на Конституцията, ЗПУО
2. Учителят съобразява законността на действията си.

ГЛАВА ІІ
I. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В ОБЩЕСТВОТО

1. Учителят изпълнява своите задължения в услуга на учениците.
2. Учителят дава личен пример с поведението си.
3. При изпълнение на професионалните си задължения учителят търси подкрепата на родителите, Отдел “Закрила на детето”, Дирекция “Социално подпомагане”, Детска педагогическа стая.
4.Учителите сътрудничат с неправителствени организации и представители на обществеността, като запазват професионална независимост.
5. Учителят спазва стриктно своите задължения, определени в педагогическата дейност на училището и Правилника за вътрешния трудов ред, като носи отговорност за своите действия и бездействия.
6. Учителят не злоупотребява с правомощията си.
7. Учителят поддържа външен вид, който не уронва престижа на училището.
8. Учителят не трябва да употребява алкохол или упойващи вещества, които могат да повлияят при изпълнение на задълженията му.
9. Основното задължение на учителя е да осигури качествено знание и възможност за най – пълна изява и развитие на потенциала у всеки ученик.
10. Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност, индивидуален подход и уважение към учениците и да създава условия на състезателност между учениците.
11. Задължение на учителя е да въвежда модерните форми на обучение, да преподава новите тенденции на съвременното знание и да повишава своята квалификация.
12. Задължение на учителя е също да поддържа постоянния контакт между членовете на училищната общност на основата на пълна информираност.
13. Всички задължения на учителя са свързани с основното му право да изисква подобаващо уважение и признание за своя труд.
14. Учителят има решаваща роля за формирането на достойни личности и достойни граждани на обществото, основано на демократичните ценности в България.
15. Чрез обучение и морално възпитание учителят подготвя учениците за бъдещата им активност в гражданското общество

II. ЛИЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

От учителя се очаква да демонстрира постоянно високи стандарти на професионално и лично поведение. Учителите трябва да:

● Да поддържат публичното доверие в професията и бъдат етични в своето поведение, вътре и извън училище
● Да третират учениците достойно, с взаимно уважение и спазвайки необходимите граници, сътвотстващи с професионалната позиция на учителя
● Да се отнасят с разбиране към нуждата да пазят здравето на учениците
● Да показват толератност и уважение към правата на други
● Да се уверяват, че личните им вярвания и виждания не водят до експлоатация на учениците или не водят до нарушаване на закона от страна на учениците
● Учителите трябва да имат уважение към учениците и родителите и съществуващите практики на училището, в което преподават, като поддържат високи стандарти относно своята точност и присъствие.

III. ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ
Учителят трябва да:
1. Поставя високи очаквания, които вдъхновяват, мотивират и предизвикват учениците
• Да осигурят безопасна и стимулираща среда за учениците, кореняща се във взаимно уважнение
• Да демонстрират постоянно позитивното отношение, ценности и поведение, което се очаква от самите ученици
2. Насърчава добър напредък и резултати от учениците
• Да бъдат отговорни за ученическите резултати
• Да бъдат наясно с възможностите и предишните знания на учениците и да градят върху тях
• Да насърчават учениците да са отговорни и съвестни към своята работа и учение
3. Демонстрира добро знание за предмета и учебната програма
4. Планира и преподава добре структурирани уроци
• Да развиват разбиране чрез ефективното използване на продължителността на учебния час
• Да поущряват интелектуалното любознание на учениците
• Да задава домашна работа и извънкласни дейности, които да консолидират занинята на учениците
• Да рефлектира систематично върху ефективността на уроците и на подходите за преподаване
5. Адаптира преподаването към силните страни и нуждите на всички ученици
• Да демонстрира знание за физическото, социално и интелектуално развитие на децата и как да даптира преподаването, за да подкрепи обучението на учениците във всеки негов стадий
• Да демонстрира знание за потребностите на учениците, включително тези със СОП, високи възможности, различен майчин език и т.н.
6. Провежда прецизно и продуктивно оценяване
• Да знае и разбира как да оценява съответния предмет и област от учебната програма
• Да прави обратна връзка с учениците, давайки им писмени и устни рецензии и да ги насърчава да отговарят на нужните пропуски в работата си
7. Се справя с поведението на учениците по начин, който осигурява безопасна и добра учебна среда
• Да задава ясни правила и рутина за поведение в класната стая и да носи отговорност за промотирането на добро и вежливо поведение, както във, така и извън училище в съотвествие с правилата за поведение на училището
• Да има високи очаквания за поведението на учениците и да основе рамка за дисциплинаране, използваща голям набор от стратегии, включително хвалба, санкции и награди
• Да менажира часовете ефективно, използвайки методи подходящи за нуждите на учениците, с цел да ги мотивира и включи в дискусията
• Да поддържа добра връзка с учениците, да има необходимия авторитет и да действа с решителност при нужда
8.Изпълнява своите по-широки професионални задължение
• Да допринася позитивно към училищния живот на институцията
• Да развива ефективни професионални връзки с колеги, знаейки кога и как да поиска професионален съвет
• Да се разпорежда с помощния персонал ефективно
• Да носи отговорност за подобряване на обучението, чрез професионално развитие и отговаряки на съвет и информация от колеги
• Да общува ефективно с родители относно постиженията и доброто състояние на учениците
9. Учителят и непедагогическият персонал защитават правата на колеги и ученици.
10. Учителят не уронва достойнството на обкръжаващите го.
11. Учителят запазва училищна тайна и особености в семействата на учениците.
12. Учителят не изнася информация, която би намалила училищния имидж.
13. Учителят зачита вярванията и начина на живот на другите вероизповедания, съвместени в правовата държава.
14. Учителят не допуска дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, убеждения, мнения, национален или социален произход.

IV. ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОПУСКАЩО ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ

1. Учителят не се възползва от правомощията си с цел лично облагодетелстване или друга користна цел.
2. Когато станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, учителят уведомява директора за това.
3. Учителят не допуска да бъде поставен във финансова и друга зависимост от отделни лица, които могат да повлияят на обективното поставяне на оценки.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ

1. Директорът в качеството си на ръководител зачита достойнството и праватана подчинените си и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и последствията от тях.
2. Директорът е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения.
3. Директорът проявява отговорност към подчинените си, подпомага професионалното им развитие, насърчава ги, предприема при нужда корективни мерки.
4.Учителят изпълнява коректно и добросъвестно заповеди и задължения, съответстващи на закона.
5. Учителят НЕ изпълнява заповеди, нареждащи му да извърши незаконни действия
6. Учителят дава точен и обективен отчет пред директора за изпълнение на служебните задачи.
7. Между учителите НЕ се допускат никакви форми на дискриминация.
8. Учителят НЕ прави изказвания и призиви към колегите си за участие в мероприятия, нарушаващи обществения ред.

VI. УЧИТЕЛЯТ И СЛУЖЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Обработването на лични данни се осъществява съобразно международните принципи за защита на данните и вътрешното законодателство.
2. Служебната информация не може да бъде използвана за користна цел и не може да се разгласява пред трети лица освен по предвидения от закона ред.
3. Учителят спазва нормативните изисквания за достъп до информация като съблюдава правилата за защита на класифицираната информация.
4. НЕ се вписват неверни данни в документи издавани, съхранявани или изисквани за нуждите на МОН.

VII. УЧЕНИЦИТЕ

1.Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду си с уважение.
2.Личната отговорност на ученика означава:
• Разбирането, че ученикът е посланик на учебното заведение и съответното добро държание, което следва от този факт. Това е валидно навсякъде, но особено важно в местното общество, около училището, в спортни мероприятия и др.
• Да припознава разнообразието на училищното общество и да не дискриминира срещу други на база тяхната възраст, етническа принадлежност, раса, националност, малцинствена принадлежност, култура, език, религия, политически убеждения, пол, сексуална ориентация, външен вид, здраве, произход, социално положение и т.н.
• Да се държи отговорно, честно, съобразително и вежливо към други. Да се държи с уважение към останалите, така че те да не се чувстват накърнени и насилвани.
• Да следва правилата на училището за академичната дейност, използването на читалнята и т.н.
• Да бъде на време за часове и други мероприятия
• Да информира правилния човек в случай, че отстъства или ще закъснее
• Да потърси помощ при нужда
• Да показва уважение към училищната собственост
• Да се информира за правилата относно здраве и безопасност
• Да играе роля в сигурността на училището и да бъде подготвен да се идентифицира при нужда
• Да се грижи за околната среда като се отнася уважително към сгради и съоражение
• Да изхвърля боклука си на предназначените за това места
• Да показва разбиране към другите по отношение на шума (напр. Изключване на мобилните телефони в час)
• Да показва добро спортсменство по време на спортни дейности
• Да се въздържа от показване на пияно или грубо поведение
• Да се увери, че дейността му в интернет, виртуалните учебни среди, социални мрежи, блогове и други уеб рерсурси, не причинява обида и не може да се определи като малтретиране, тормозене или безпокоене
• Да уважа законното право на свобода на словото
• Да се учи колкото може по – добре;
· Да не решава конфликтите в училище с агресия;
· Да оказва помощ на нуждаещите се;
· Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси.
3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.
4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.
5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.
6. Основните правила за приятелски отношения между учениците са:
· Да не употребяват нецензурни изрази;
· Да не сплетничат един за друг;
· Да не си подсказват;

VIII. РОДИТЕЛИТЕ
1. Родителите помагат според възможностите си за да се утвърди трайно авторитетът на училището.
2. Основни задължения на родителя /настойника/ са:
· да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;
· да следи и насърчава неговите успехи;
· да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;
· съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;
· съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето.
3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.
4. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.
5. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие като зачита детето и спазва основните му права.
6. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.
7. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.
8. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

1.Те са определени с чл. 219 от ЗПУО
Учителят има право да:
· членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
· дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на предучилищното и училищното образование
· получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, от РУО и от Министерството на образованието и науката;
· избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап.
2. Учителят има право на работна среда, позволяваща пълна изява на способностите му и свободна от всякакви форми на насилие и дискриминация.
3. Учителят има право на подкрепа от всички институции.
4. На учителя се дължи почит и уважение от учениците, родителите и обществеността.

Учителят е длъжен да:
· изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и в длъжностната характеристика;
· изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието и науката;
· изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на регионалното управление по образованието и на Министерството на образованието и науката;
· опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището. · повишава професионалната си квалификация.
Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилата на поведение, съдържащи се в този Етичен кодекс, са неизменна част от ежедневната дейност на работещите в училището.
2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законност на действията и защита от неоснователни обвинения
3. Чрез спазване на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки учител и работещ в училището се допринася за изграждането и утвърждаването на положителен образ на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“
4. Настоящият кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване. С настоящия Кодекс са запознати всички членове на колектива.