ДОКУМЕНТИ

 

 

УЧИЛИЩНИ  ДОКУМЕНТИ    ЗА   УЧЕБНАТА  2023-2024 ГОДИНА

  Планове
Годишен план 2023-2024
План-квалификации-2023-2024
ПЛАН на ПС 2023-2024г
Календарен план  -2023-2024
Училищен спортен календар
План-програма  по  БДП  за  2023-2024
ПЛАН за контрорната дейност на директора 2022-2023
ПЛАН за контрорната дейност на ЗДУД-23-24 г.-  М. Янкова
План квалификация
  Правилници
Правилник за дейността на училището 2023-2024
Правилник за безопасни условия на обучение и труд -2022-2023г
Правилник за вътрешния трудов ред- за 2023-2024 г
Правилник-за-пропускателния-режим-2022-2023
  Програми
Програма ЦОУД 2023-2024
Програма гражданско, здравно и екологично образование-23-24
Програма за обща и допълнителна подкрепа
Училищната програма за занимания по интереси 2023-2024
Програма за равни възможности за приобщаване наученици от уязвими групи
План качество на образованието
Училищната програма за занимания по интереси
  Училищни учебни планове
УУП  1 клас
УУП  2-kлас
УУП  3  клас
УУП  4 А + 4Б клас
УУП -5 А + 5 Бклас
УУП -6 клас
УУП -7 клас
  Форми на обучение
Форми на обучение

 

 


 

Архив

2022/2023г.

 

УЧИЛИЩНИ  ДОКУМЕНТИ    ЗА   УЧЕБНАТА  2022-2023 ГОДИНА

График на учебното време

Дневен  режим 

 

Графици  през  първи  учебен срок

График за  провеждане   на   дейности  по  консултиране  на  родители  и  ученици  от  класнините      ръководители 

График на часовете за спортни дейности / модули/ през  първи учебен срок

График за  дежурствата на учителите в училищната  сграда

График на   дейности  по  консултиране  на  ученици    по отделните  учебни предмети

График за провеждане на контролни и класни работи през първи  учебен срок

График ФУЧ 1-ви срок

   
 

Училищни   учебни  планове  - 2022-2023 год .

УУП  за 1 клас

УУП  за  2клас

УУП  за 3а- 3б  клас

УУП  за 4а – 4б клас

УУП  за 5 клас

УУП  за 6 клас

УУП  за 7 клас

 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ  2022- 2023 год.

Правилникза дейността  на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Равда

Правила за работа в условията на Сovid-19

Правилник  за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилникза пропускателния режим

 

 

ПЛАНОВЕ         2022- 2023 год.

Годишен  план  на  училището

План за  квалификация

План  за  работата  на  ПС

Календарен план

План –програма  по  БДП

Планове  за  контролна  дейност  - директор , зам. директор)

Училищен спортен календар
 

 

 

ПРОГРАМИ  2022-2023 год.

Програма  за целодневна организация на учебния ден

Програма  за гражданско, здравно, екологично  и интеркултурно образование

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика

Програма  за превенция на ранното напускане на училище

Програма  за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програмаза прилагане на мерки заповишаване качеството на образованието

2020/2021г.

Правилници

1. Правилник за дейността на училището-2020-2021г
2. ПВТР-2020-2021
3.0. ПОБУОВТ-2020-2021г
3.2. Инструктаж-ученици, служители -1 (1)
3.1. Мерки за работа в условия на-КОВИД 19

Училищни планове

1. Годишен план 2020-2021
2. Календарен план 2020-2021
3. Училищен спортен календар
4. План квалификация
5. ПЛАН на ПС 2020-2021 г.
6. План  БДП  2021-2022

Училищни учебни планове 2020-2021

1. УУП 1-А +Б клас
3. УУП 3 клас
4. УУП 4 клас
5. УУП -5 клас
6. УУП -6 клас
7.У УП -7 клас

Училищни програми

1. Програма за обща и допълнителна подкрепа
2. Програма за ранно напускане на ученици
3. Програма гражданско, здравно и екологично образование-20
4. План качество на образованието
5. Програма ЦОУД 2020-2021
6. Програма-за-равни-възможности-20

2019/2020г.

1. Правилник за дейността на училището-2019-2020г
2. Годишен план за учебна 2019-2020г.
3. Календарен план 2019-2020
4. Програма ЦОУД 2019-2020
5. Училищен спортен календар
6. Организация на учебния ден 2019-2020
7. План-тормоз 2019-2020г
7. План по БД-2019-2020
8. Програма за обща и допърнителна подкрепа
9. План качество на образованието
10. Програма за ранно напускане на ученици
11. Система_за_взамодействие_между_учители_ученици_родители_и_лични_лекари
Правилник пропускателен режим

2018/2019г.

1. Правилник за дейността на училището 2018-2019
2. ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 г.
3. Календарен план 2018-2019
4. План за работа на ПС -2018-2019г.
5. План квалификационна дейност-2018-2019
6. Програма за ЦОУД 2018-19
7. Организация на учебния ден за 2018-2019
8. Училищен спортен календар
9. Система за взамодействие между учители ученици родители и лични лекари
10. Програма за обща и допълнителна подкрепа
11. Програма за ранно напускане на ученици
12. План- противодействие на уч.тормоз 2018-2019г
13. Програма за повишаване на качеството на образованието